Scrolling box

Tarih öncesi devirler
Tarih öncesi çağlar
Tarih Öncesi Çağlar ifadesi ile genel olarak yazının icadından önceki dönemler kastedilir. Yazının icadından sonraki dönemlere ise Tarihi Çağlar denilmektedir. Bu yüzden tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3500 yılı kabul edilmiştir. Tarihin bu şekilde devirlere bölünmesinin ana nedeni tarihi olayları incelemede, araştırmada ve öğrenmede kolaylık sağlaması içindir.

Tarih öncesi devirler ilk insanın yeryüzünde görülmesi ile başlar ve yazının icadı ile sona erer. Tarih öncesi çağların birbirinden ayrılmasında yazı olmadığı için, insanların kullandığı araç ve gereçler, yaptıkları hammaddeler ve yaşayış biçimleri ölçü olarak alınır.

Tarih öncesi çağlar nelerdir?


 • Taş Devri
 • Bakır Devri
 • Tunç Devri
 • Demir Devri

Tarih öncesi çağların özellikleri  


1- Taş Devrini kabaca aşağıdaki sıralama ile inceleyebiliriz.

Paleolitik Devir (Yontma Taş Devri)
İnsanlığın yaşadığı en eski ve uzun devir Yontma Taş devridir. İnsanlar bu dönemde avcı ve toplayıcı, yani tüketicilerdir. Mağara ve ağaç kovuklarını barınak olarak kullanmışlardır. Mağara duvarlarına resimler yapılmıştır. Göçebe bir yaşam tarzı vardır. Taş ve kemiklerden kesici aletler, iğneler, bu dönemde yapılmıştır. Yontma Taş devrinin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

Mezolitik Devir (Orta Taş Devri)
Bu dönem, Taş Devrinden Cilalı Taş Devri’ne geçiş dönemidir. Buzullar erimeye Orta taş devrinde başlamıştır. İnsanlar ölü gömmeyi ve balık avlamayı yine bu dönemde öğrenmişlerdir.

Neolitik Devir (Cilalı Taş Devri)
Buzul Çağı artık sona ermiştir. Tarımsal üretim başlamıştır. İnsanlar bu dönemde tüketici değil, üretici durumundadırlar. Bazı hayvanların evcilleştirilmesi yine bu döneme rastlar. Özel mülkiyet kavramı doğmuştur. Değiş tokuş şeklinde basit ticaret başlamıştır. Meslekler bu dönemde doğmuş, iş bölümü ortaya çıkmıştır. Köyler kurulmuştur. Bitki liflerinden elbiseler yapılmış, dokumacılık başlamıştır.

Kalkolitik Devir (Taş Bakır Devri)
Bu dönem Maden Devri’ne geçiş dönemidir.

2- Bakır Çağı ve özellikleri
Adını taşın yanında bakırın kullanımından da alan Bakır çağ, kültür tarihinde ilk kent kültürlerinin başladığı dönem olarak da bilinir. Bakır çağında, adından da anlaşılacağı üzere bakırdan yapılmış süs eşyaları kullanıldığı gibi, yine bakırdan yapılmış ok uçları, kama, balta, bıçak gibi aletler, bilezik, gerdanlık gibi çeşitli süs eşyaları da kullanılmıştır.

3- Tunç Çağı ve özellikleri
Bu yeni dönem M.Ö. 3000-1200 yıllarına tarihlenir. Daha önceki çağların tarım hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tuncun keşfi eklenmiştir.

Tunç Çağına dünyanın her yerinde aynı zaman diliminde girilmemiştir. Anadolu’da M.Ö. 3000, Girit, Ege Adaları ve Yunanistan’da M.Ö. 2500, Avrupa’da ise M.Ö. 2000 yıllarında ulaşılabilmiştir.

4- Demir Çağı ve Özellikleri
Demirin bulunması ve demirden çeşitli alet ve silah yapımında esas malzeme olarak kullanıldığı bir dönemdir. Demirin bulunup işlenmesi insanlık tarihinin de en önemli buluşlarından biridir. Bu çağda imalat artmış, ticaret ve silah yapım teknikleri oldukça gelişmiştir. Demir çağında silah yapım tekniklerinin gelişmesi ile küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya başlamıştır. Bu devrin sonlarında yazının bulunmasıyla da Tarih Çağlarına geçilmiştir.

Örnek vermek gerekirse; Demir devri Avrupa’da milattan 900 yıl önce, İngiltere’de milattan 600 önce yıl önce ve Japonya’da ise milattan 200 yıl önce başlamıştır.

Tarih öncesi çağların genel özellikleri

Tarih öncesi çağlar
Tarih öncesi çağlar

 • Bu dönemler yazının olmadığı dönemlerdir. Yazının kullanılmaya başlamasıyla Tarih öncesi devirler sona erer.
 • Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığı için ancak insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmektedir.
 • Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.
 • Tarih öncesi dönemleri kesin sınırlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir.
 • Tarih öncesi çağların başlama ve bitişleri sanılanın aksine bölgeden bölgeye göre farklılıklar göstermiştir. Bu farklılığın temel nedeni de coğrafi çevre ve iklim şartlarıdır.
 • Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.
 • Eğer tüm devirler yaşanmışsa bir kazı merkezinde, , en alt tabakadan üste doğru bakıldığında sırasıyla Yontma Taş, Cilalı Taş, Taş Bakır, Bakır, Tunç ve Demir devirlerine ait buluntulara rastlanır.
 • Tarih öncesi çağlarda insan toplulukları arasındaki etkileşim zayıftır.
 • Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.
 • Bu dönemde insanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır. Önemli gelişmeler çok azdır.

Yorum

Daha yeni Daha eski