Scrolling box

Üniter devlet nedir
Üniter devlet nedir
Siyasi otoritenin bir merkezde toplandığı ve idarenin tek elden yürütüldüğü devlet sistemine üniter devlet denmektedir. Dünyada en yaygın olan devlet yapısı Üniter devlet yapısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir üniter devlettir.

Merkezi otorite, Üniter devlet yönetiminde bütün diğer kurumların üstünde bir yönetme gücüne sahiptir. Üniter devlet yönetiminde, tek yargı organı, tek yasama organı ve aynı zamanda tek yürütme organı bulunmaktadır. Üniter devletlerin merkezi yapısı bu nedenle çok güçlüdür. Üniter devlette Anayasa tektir. Üniter devlet yönetiminin karşıtı ise federal devlet yönetimidir.

Federal yapı ne demek

Devlet egemenliğinin federasyonda yer alan bölgelere göre değiştiği, ancak federasyonu oluşturan tüm bölgeler için geçerli merkezi yasaların da olduğu yönetim şekline Federal yapı denir.

Federasyonu oluşturan bölgeler ya da daha doğru bir ifade ile federe devletçikler kendi yasalarını kendileri yaparlar. Ancak bu bağımsızlık özerklik statüsü kadar geniş değildir. Savunma, dış ticaret ya da dış politika gibi konularda ise merkezi otoriteye bağlıdırlar.

Üniter Devlet ve Federal Devlet Arasındaki Farklar nelerdir


  • Federal devlette gücün paylaştırılması ilkesi hakim iken, Üniter devlet merkezi güce dayanır. Yani Üniter devlet merkezi güçlü kılmayı esas alır. Buna karşın federal devlet gücü federasyonu oluşturan bölgeler arasında bölüştürmeyi esas alır.
  • Üniter devlette yürütme tek elde toplanmış fakat federasyonda bu yetkiler bölünmüştür.
  • Üniter devlette yasama organı olan meclis tek iken federal devlet yapısında birden çok yasama meclisi bulunur.
  • Federatif devlette bölgesel mahkemeler ve kanunlar bulunur, Üniter devlette mahkemeler tek bir elden yürütülür.

Yorum

Daha yeni Daha eski