Scrolling box

Araf'ta kalmak
Araf ne demek
Bilinen tüm semavi kitaplara göre “Araf ne demek” dendiğinde Cennet ile Cehennem arasında bulunan bir yer anlatılmaktadır. Kelime anlamı olarak yüksek bir yer anlamına gelmektedir.

Hemen hemen tüm inanışlarda “Araf ne demek” sorusuna verilebilecek cevap, kötüler ve iyilerin nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer şeklindedir.

Araf köken olarak Arapça bir kelimedir. Dağ ya da tepelerin en yüksek kısmı anlamına da gelen Arf kelimesinin çoğul halidir. Köken olarak Bilmek ya da İrfan kelimesinden türetilmiş olduğunu kabul edenler de bulunmaktadır.

Halk arasındaki inanışa göre sevap ve günahları birbirine eşit olan kişilerin Cennet ya da Cehenneme gitmeden önceki bekletildikleri yer anlamında kullanılmaktadır.

İslama göre Araf ne demek 

İslama göre Araf
İslama göre Araf ne demek
Araf kelime olarak Kuran’ı Kerim’in 7.suresine ismini vermiştir. Bu surede Ashabı Araf şeklinde geçen yer ve burada bulunanların kimler olduğuna dair İslam alimleri değişik yorumlarda bulunmuşlardır. Bazı Kuran tefsirlerinde Araf'ın Sırat köprüsü üzerinde yüksekçe bir yer ya da Cennet ile Cehennem arasında Uhud dağına benzeyen bir mevki olduğu belirtilmiştir.

Ebu Huzeyfe (ra) kendisine Araf'ın ne olduğu sorulduğunda, Araf iyilikleri ile kötülükleri eşit gelen insanlardır. Kötülükleri Cennet'e girmelerine, iyilikleri de Cehenneme girmelerine mani olmuştur. Bunlar, Cenabı Hak onların hakkında hüküm verinceye kadar bu sur üzerinde kalacaklardır demiştir.

Tefsirlerde yer alan görüşlere göre Ashabı Araf'ı oluşturan kişileri başlıca dört grup altında toplamak mümkündür:

  1. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminler. Tefsir alimlerinin çoğu bu görüşü benimsemektedir.
  2. Müminlerle kafirleri yüzlerinden tanıyacak olan melekler.
  3. Cennet ve cehennem ehlini birbirinden ayırarak haklarında şehadette bulunacak olan Peygamberler, şehitler ve alimler şefaat ehli kimseler. Bu görüşü benimseyenler arasında Hasan-ı Basri ve Fahreddin er-Razi de yer almaktadır.
  4. Herhangi bir peygamberin tebliğini duymadan ölenler, müşriklerin buluğ çağından önce ölen çocukları 
Tefsirlerde yer alan söz konusu bu dört görüşün her biriyle de ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Ancak ayet ve hadislerden yola çıkıldığında ilk görüş daha ağır basmaktadır. Çünkü sevap ve günahlarının ağırlığına göre kişilerin durumları Kuran ayetlerinde açıkça belirtildiği halde, sevapları günahlarına eşit olanların durumları hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olması, bunların Araf’ta toplanacağı ihtimalini düşündürmektedir.

Araf’tayım ne demek


Araf kelimesi zaman zaman gündelik yaşamda da kullanılabilmektedir. Herhangi iki durum arasında kalındığı zaman Araf’ta kaldım ya da Araf’tayım gibi benzetmeler yapılabilmektedir. Günlük hayatta kullanıldığında arada kalmışlığı, ortada kalmayı anlatmak ister.

Araf ve Arasat nedir 


Arasat kelime olarak arsa kelimesinin çoğuludur. Bu sebeple üzerinde bina ya da yapı bulunmayan boş arazi parçaları anlamına gelmektedir. İnanışa göre Kıyamet gününde insanların toplanacağı yerin adı da Arasat’tır.

Edebiyatta ise mahşer, hesap günü, kıyamet ve hatta delilik kavramları ile birlikte kullanılmıştır.

Edebiyatta Araf ne demek


Araf ve Arasat’ın ya da Araf’ta kalmak kelimesinin Türk Edebiyatındaki kullanım örneklerini aşağıdaki gibi paylaşabiliriz.

Arasat günleri gelip çatmadan,
Açılın kapılar şâha gidelim

Pir Sultan 

Varalım Kabe-i uşşâka tavaf eyleyelim
Dem alıp menzil edip devri Araf eyleyelim
Silelim gönlümüzü su gibi saf eyleyelim
Varalım Kabe-i uşşâka tavaf eyleyelim

Seher Abdal

Mürşidin var ise olursun insan
Mürşidin yok ise kalırsın hayvan
Arasat gününde kurulur mizan
Açılan mizandan rehber isterler

Teslim Abdal

Arasat, irkildiğim düşün gerçekliğidir
Haşir ibdaya rücu günüdür, tutar beni

Prof. Dr. Nurullah Genç

Mahşer midir saçın Arasat'ında hüsnünün
Kim anda kaldı kalp durur bî-hisâb dil

Ahmet Paşa

Yorum

Daha yeni Daha eski